ജില്ലാ കളക്ടര്‍, സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്
ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ & ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്

സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല
  • അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം
    അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രം
  • അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം
    അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രം
  • തെയ്യം
    തെയ്യം - പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാന ആരാധന കലാ രൂപം