താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾ

 

ഭരണപരമായ ആവശ്യത്തിനായി ജില്ലയെ 4 താലൂക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ താലൂക്കിലും തഹസിൽദാർ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു. വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ചുമതയില്‍ ഓരോ താലൂക്കിനേയും വിവിധ വില്ലേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    
 

താലൂക്ക് ഓഫീസുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍
താലൂക്ക് വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം
കാസര്‍ഗോഡ് 34
ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് 31
വെള്ളരിക്കുണ്ട് 48
മഞ്ചെഷ്വരം 5
കാസര്‍ഗോഡ് താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
നെട്ടണിഗെ 04998-266008 8547617324
ആദൂര്‍ 04994-261400 8547617340
ബെല്ലുര്‍ 04998-266008 8547617324
കുംബഡാജെ 04998-234537 8547617325
ഉബ്രങ്ങാല 04998-234537 8547617325
ബദിയടുക്ക 04998-286205 8547617322
ബെള 04998-286206 8547617319
മധൂര്‍ 04994-241484 8547617318
പട്ള 04994-241484 8547617318
സിരിബാഗിലു 04994-233609 8547617326
പുത്തൂര്‍ 04994-233609 8547617326
കുഡ്ലു 04994-233609 8547617326
അഡ്ക്കത്ത് ബയല്‍ 04994-225328 8547617338
തളങ്കര 04994-225324 8547617339
കാസര്‍ഗോഡ് 04994-225328 8547617338
മുട്ടത്തൊടി 04994-281926 8547617328
ചെങ്കള 04994-281926 8547617328
പാടി 04994-285200 8547617327
നെക്രജെ 04994-285200 8547617327
മുളിയാര്‍ 04994-250498 8547617332
കാറഡ്ക്ക 04994-261400 8547617340
അഡൂര്‍ 04994-271100 8547617336
ദേലംപാടി 04994-290101 8547617337
ബന്തടുക്ക 04994-200500 8547617335
കുട്ടിക്കോല്‍ 04994-206073 8547617334
ബേഡടുക്ക 04994-211275 8547617333
കൊളതൂര്‍ 04994-211276 8547617331
തെക്കില്‍ 04994-281927 8547617330
കരിവേഡകം 04994-201160 8547617341
പെരുംബള 04994-281927 8547617330
ചെമ്മനാട് 04994-236944 8547617329
കളനാട് 04994-236944 8547617329
നീര്‍ചാല്‍ 04998-234376 8547617321
മുന്നാട് 04994-206074 8547617341
ഹോസ്ദുര്‍ഗ് താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
ഉദുമ 0467-2265080 8547617402
പള്ളിക്കര 0467-2275100 8547617405
കീക്കാന്‍ 0467-2275100 8547617405
പനയാല്‍ 0467-2275200 8547617404
പെരിയ 0467-2232210 8547617410
പുല്ലൂര്‍ 0467-2266761 8547617409
ചിത്താരി 0467-2266731 8547617407
അജാനൂര്‍ 0467-2266700 8547617408
ബല്ല 8547617415
ഹോസ്ദു്ര്‍ഗ് 0467-2206044 8547617414
കാഞ്ഞങ്ങാട് 0467-2206120 8547617418
പുതുക്കൈ 8547617419
നീലേഷ്വരം 0467-2284531 8547617424
കയ്യൂര്‍ 0467-2230550 8547617429
മടിക്കൈ 0467-2269200 8547617411
ചീമേനി 0467-2251500 8547617432
കൊടക്കാട് 04985-261727 8547617437
തിമിരി 8547617430
ക്ളായിക്കൊട് 8547617430
ചെറുവത്തൂര്‍ 0467-2260720 8547617428
പിലീക്കൊഡ് 0467-2261530 8547617431
പടന്ന 0467-2277800 8547617435
ഉദിനൂര്‍ 8547613436
മാണിയാട്ട് 0467-2261530 8547617431
നോര്‍ത്ത് തൃക്കരിപ്പൂര്‍ 0467-2212590 8547617433
സൌത്ത്  തൃക്കരിപ്പൂര്‍ 0467-2212575 8547617434
ബാര 8547617403
പള്ളിക്കര II 8547617406
അംമ്പലത്തറ 0467-2269100 8547617423
പേരോല്‍ 0467-2284499 8547617438
വലിയപറമ്പ
മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
കൂഞ്ചത്തൂര്‍ 04998-230034 8547617302
ഹൊസബെട്ടു 04998-274790 8547617307
ഉദ്യവാര്‍ 04998-275180 8547617302
മഞ്ചേശ്വര്‍ 04994-274790 8547617307
ബഡാജെ 04998-274790 8547617307
മീഞ്ച 04998-252020 8547617305
കടമ്ബാര്‍ 04998-274848 8547617306
കളിയൂര്‍ 04998-252020 8547617305
കോളിയൂര്‍ 04998-252020 8547617305
തലക്കള 04998-252020 8547617305
കൂളൂര്‍ 04998-274848 8547617306
മജിബെയ്ല്‍ 04998-274848 8547617306
മൂടംബയ്ല്‍l 04998-274848 8547617306
വോര്‍ക്കാടി 04998-202964 8547617303
പാവൂര്‍ 04998-202964 8547617303
കൊട്ലമൊഗ്രു 04998-202965 8547617304
പാതുര്‍ 04998-202965 8547617304
പൈവളിഗെ 04998-206800 8547617311
ചിപ്പാര്‍ 04998-206800 8547617311
ബായാര്‍ 04998-205800 8547617312
കയ്യാര്‍ 04998-262333 8547617310
കുടല്‍മെക്കറ 04998-262333 8547617310
എന്‍മകജെ 04998-226100 8547617313
ഷേണി 04998-226410 8547617314
പാട്രെ 04998-220009 8547617323
കാട്ടുകുക്കെ 04998-220009 8547617323
എടനാട് 04998-246300 8547617315
ബാഡൂര്‍ 04998-246400 8547617317
പുത്തിഗെ 04998-246300 8547617315
അങ്ങാടിമൊഗ്രു 04998-246400 8547617317
മുഗു 04998-246400 8547617317
കോയിപാടി 04998-216010 8547617316
ഇച്ചിലംപാടി 04998-216010 8547617316
മൊഗ്രാല്‍ 04998-216010 8547617316
ബൊംബ്രാന 04998-216011 8547617320
ആരിക്കാടി 04998-216011 8547617320
കിഡൂര്‍ 04998-216011 8547617320
ഉജാര്‍ ഉള്‍വാര്‍ 04998-216011 8547617320
ഉപ്പള 04998-243461 8547617308
കൊടിബൈല്‍ 04998-243461 8547617308
ഇച്ചിലങ്ങോട് 04998-262041 8547617309
മംഗള്‍പാടി 04998-243461 8547617308
മുളിഞ്ച 04998-243461 8547617308
ബേക്കൂര്‍ 04998-262041 8547617309
ഹേരൂര്‍ 04994-262041 8547617309
ഷിറിയ 04998-262041 8547617309
കുബാനൂര്‍ 04998-262041 8547617309
വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
ബളാല്‍ 0467-2242646 8547617422
ഭീമനടി 0467-2245470 8547617440
ബേളൂര്‍ 0467-2279160 8547617412
ചീമേനി II 0467-2251500 8547617432
ചിതാരിക്കാല്‍ 0467-2222800 8547617441
കരിന്തളം 0467-2235379 8547617426
കിനാനൂര്‍ 0467-2235386 8547617425
കോഡൊത്ത് 8547617413
മാലോത്ത് 0467-2247800 8547617417
പാലാവയല്‍ 04985-213658 8547617442
പരപ്പ 0467-2255244 8547617439
തായന്നൂര്‍ 0467-2279170 8547617420
വെസ്ട്റ്റ് എളേരി 0467-2245471 8547617427
കള്ളാര്‍ 0467-2225600 8547617421
പനത്തടി 0467-2227810 8547617416