രേഖകള്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ചെങ്കല്ല് / ഗ്രാനൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ക്വാറികളുടെ പട്ടിക 14/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(846 KB)
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ സെൻസസ് ഹാൻഡ്ബുക്ക് 16/06/2014 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ കാസർഗോഡ് വികസന റിപ്പോർട്ട് 02/10/2012 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ഫെബ്രുവരി 2018 06/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(677 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ജനുവരി 2018 08/02/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(676 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ഡിസംബര്‍ 2017 05/01/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(675 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം നവംബര്‍ 2017 09/12/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(674 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ഒക്ടോബര്‍ 2017 02/11/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(674 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം സെപ്റ്റംബര്‍2 2017 05/10/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(675 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ആഗസ്ത് 2017 07/09/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(673 KB)