ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും

കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 അജാനൂര്‍ 04672266386 secajanurgp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/ajanurpanchayat
2 മടികൈ 04672240680 secmadikaigp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/madikaipanchayat
3 പള്ളിക്കര 04672272026 secpallikkaregp[at] gmail.com www.lsgkerala.in/pallikerepanchayat
4 പുല്ലൂര്‍ 04672234030 secpperiya[at]gmail.com www.lsgkerala.in/pullurperiyapanchayat
5 ഉദുമ 04672236242 secudmagp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/udmapanchayat
കാറഡു്ക്ക ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ബേഡടുക്ക 04994 210235 secbedadkagp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/bedadkapanchayat
2 ബെള്ളൂര്‍ 04994-260073 secbelloorgp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/belloorpanchayat
3 ദേലംപാടി 04994270034 secdelampadygp[at] gmail.com www.lsgkerala.in/delampadypanchayat
4 കാറഡ്ക 04994-260049 seckaradkagp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/karadkapanchayat
5 കുംബടജെ 04998260237 seckumbadajegp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/kumbadajepanchayat
6 കുറ്റികോല്‍ 04994205005 seckuttikolgp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/kuttikolpanchayat
7 മുളിയാര്‍ 04994-250226 secmuliyargp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/muliyarpanchayat
ബദിയടുക്ക ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ബദിയടുക്ക 04998284026 secbadiadkagp[at]gmai.com www.lsgkerala.in/badiadkapanchayat
2 ചെമ്മനാട് 04994237276 secchemnadgp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/chemnadpanchayat
3 ചെങ്കള 04994280224 secchengalagp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/chengalapanchayat
4 കുംബള 04998213033 seckumbalagp[at] gmail.com www.lsgkerala.in/kumblapanchayat
5 മധുര്‍ 04994230427 secmadhurgp[at] gmail.com www.lsgkerala.in/madhurpanchayat
6 മൊഗ്രാല്‍ പുത്തുര്‍ 04994232891 secmputhurgp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/mogralputhurpanchayat
മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 എന്മകജെ 04998225031 secenmakajegpgmail.com www.lsgkerala.in/enmakajepanchayat
2 മംഗല്‍പാടി 04998240221 secmangalpadygp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/mangalpadypanchayat
3  മഞ്ചേശ്വരം 04998272238 secmanjeswargp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/manjeshwarpanchayat
4 മീഞ്ച 04998252262 secmeenjagp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/meenjapanchayat
5 പൈവളികെ 04998205028 secpaivalikagp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/paivalikepanchayat
6 പുതിഗെ 04998245043 secputhigegp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/puthigepanchayat
7 വൊര്‍കാടി 04998202259 secvorkadygp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/vorkadypanchayat
നീലേശ്വരം ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ചെറുവത്തുര്‍ 04672260221 seccheruvathurgp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/cheruvathurpanchayat
2 കയ്യുര്‍ 04672250322 seckcheemenigp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/kayyurcheemenipanchayat
3 പട്നെ 04672276259 secpadnegp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/padnepanchayat
4 പിലികോട് 04672211504 secpilicodegp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/pilicodepanchayat
5 ത്രിക്കരിപ്പൂര്‍ 04672210236 sectrikaripurgp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/trikaripurpanchayat
6 വലിയപറമ്പ 04672258276 secvaliyaparambagp[at] gmail.com www.lsgkerala.in/valiyaparambapanchayat
പരപ്പ ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ബളാല്‍ 04672242235 secbalalgp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/balalpanchayat
2 ഈസ്റ്റ് എളെരി 04672221035 seceastelerigp[at]gmail .com www.lsgkerala.in/easteleripanchayat
3 കള്ളാര്‍ 0467 2225100 seckallargp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/kallarpanchayat
4 കിനാനുര്‍ കരിന്തളം 04672235350 seckkarinthalamgp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/kinanoorkarinthalam
5 കൊഡൊംബെലുര്‍ 0467246350 seckbelurgp[at]gmail.com www.lsgkerala.in/kodombelurpanchayat
6 പനത്തടി 04672227300 secpanathadygp[at]gmail. com www.lsgkerala.in/panathadypanchayat
7 വെസ്റ്റ് എളേരി 04672241336 secwestelerigp[at]gmail. com www.lsgkerala.in/westeleripanchayat