തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
സജി സ്വതന്ത്ര൯ 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(73 KB)
രമേശൻ ആ൪ സ്വതന്ത്ര൯ 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(134 KB)
രണദിവ൯ ആ൪ കെ സ്വതന്ത്ര൯ 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(105 KB)
നരേന്ദ്ര കുമാർ കെ സ്വതന്ത്ര൯ 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(114 KB)
ഗോവിന്ദൻ ബി ആലി൯താഴെ സ്വതന്ത്ര൯ 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(72 KB)
അഡ്വ. ബഷീർ ആലഡി ബി എസ് പി 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(98 KB)
രവീഷ് തന്ത്രി ബിജെപി 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(609 KB)
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഐഎ൯സി 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(793 KB)
കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ സിപിഐ(എം) 20/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)