തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ സിപിഐ(എം) 22/06/2019 കാണുക (395 KB)
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഐഎ൯സി 22/06/2019 കാണുക (793 KB)
രവീഷ് തന്ത്രി ബിജെപി 22/06/2019 കാണുക (609 KB)
രണദിവ൯ ആ൪ കെ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 കാണുക (217 KB)
സജി സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 കാണുക (204 KB)
അഡ്വ. ബഷീർ ആലഡി ബി എസ് പി 22/06/2019 കാണുക (225 KB)
നരേന്ദ്ര കുമാർ കെ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 കാണുക (205 KB)
ഗോവിന്ദൻ ബി ആലി൯താഴെ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 കാണുക (208 KB)
രമേശൻ ആ൪ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 കാണുക (208 KB)