കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച്

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച് 07/01/2019 08/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (166 KB)