പത്രക്കുറിപ്പ്

തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 18-03-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

18/03/2019 25/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (623 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 16-03-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

16/03/2019 23/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (643 KB)
ശേഖരം