പ്രഖ്യാപനം

തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി വ്യക്തികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

25/10/2018 31/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (2 MB)
ശേഖരം